Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Deklaratë për sigurinë dhe përdorimin e të dhënave personale

25.05.2018 -

Informacionet e mëposhtme shërbejnë që t’ju informojnë,  se kur dhe cilat të dhëna mund të mbledhim në këtë faqe interneti dhe si duhet t’i përdorim ato.

Ministria e Jashtme Federale dhe përfaqësitë jashtë vendit  e trajtojnë me seriozitet mbrojtjen e të dhënave personale. Informacionet e mëposhtme shërbejnë që t’ju informojnë,  se kur dhe cilat të dhëna mund të mbledhim në këtë faqe interneti dhe si duhet t’i përdorim ato. Në vijim të zhvillimit të mëtejshëm të kësaj faqeje interneti mund të rezultojë e nevojshme përshtatja e kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave personale. Ndaj rekomandojmë që informacionet e mëposhtme të lexohen herë pas here.

1.    Tracking / Protokollimi

Për çdo herë që një përdorues/e përdor këtë faqe interneti dhe thërret një dosje të caktuar, të dhënat rreth këtij procesi memorizohen përkohësisht në një dosje protokollare dhe përpunohen.
Instrumenti „Tracking“ që përdoret në funksion të analizave të përdorimit të të dhënave është i konfiguruar në mënyrë të tillë, që të mos mblidhen informacione personale të përdoruesit/es në fjalë.
Më tej adresa juaj IP anonimizohet; kësisoj përdoruesi/ja nuk mund të gjurmohet. Okteti i fundit i Adresës së IP-së suaj shndërrohet në zero.
Instrumenti Tracking përdoret në serverat personalë në një zonë të rrjetit në Gjermani, që është e çertifikuar nga BSI (Zyra Federla epër Sigurinë e Teknikës së Informacionit), kështu që informacionet e Tracking nuk dalin jashtë.
Krahas kësaj ju mund të përshtasni parametrat e browser-it tuaj në mënyrë të tillë që,  vizita Juaj në faqen e internetit të mos regjistrohet dhe analizohet fare (parametri: do-not-track). Përmes përcjelljes së një variabli të browser-it faqja e internetit sinjalizohet, nëse vizitori/ja dëshiron apo jo të gjurmohet përmes tracking.

Nga JavaScript-Tracking mblidhen këto informacione:

•    Request (emri i dokumentit të kërkuar), data dhe koha e kërkesës
•    Tipi/version i browser-it (p.sh. Internet Explorer 11)
•    Gjuha e browser-it (p.sh. gjermanisht)
•    Sistemi operativ i përdorur (p.sh. windoës 10)
•    Tipi, modeli, marka e pajisjes
•    Rezolucioni i ekranit
•    Pugins-et e përdorura (p.sh. Flash, Java)
•    Referues URL (faqja e vizituar më parë)
•    Adresë IP e anonimizuar
•    Vendi, rajoni, qyteti prej nga bëhet ‚request‘
•    Shkarkimet
•    Klikimet
•    Numri i formularëve të dërguar (varur nga përkufizimet e destinacioneve)

2.    Përdorimi i Cookies

Kur thërrasim faqe të veçanta për të lehtësuar lundrimin përdoren të ashtuquajturat cookies (ndryshe edhe session cookies). Session cookies nuk përdorin  të dhëna të personalizuara  dhe skadojnë me përfundimin e sekuencës. Teknika të tilla, sikurse janë ato të Applets apo Active※Controls, që lejojnë gjurmimin e veprimtarisë së përdoruesit/es, nuk përdoren.

3.    Përdorimi i informacioneve të dhëna vullnetarisht

Adresat postare dhe elektronike , që ju na i bëni të ditura në kuadër të kërkesave apo porosive të materialeve informative, ne i përdorim vetëm për korrespondencën me ju, përkatësisht për të dërguar porosinë në fjalë.
Nëse në këtë faqe internet ekziston mundësia e hedhjes së të dhënave personale (adresa email, emri, adresa postare) në maskat online, këto të dhëna nga ana e përdoruesit jepen tekstualisht  në mënyrë vullnetare. Të dhënat mbi personin depozitohen vetëm me dijeninë dhe miratimin tuaj. Informacionet tuaja i memorizojmë në servera me mbrojtje të veçantë në Gjermani. Aksesi në këta servera është i mundshëm vetëm për pak persona të autorizuar, të cilët janë marrë me monitorimin teknik, administrativ dhe redaksional të serverit.

4.     Përcjellja e të dhënave personale personave të tretë

Të dhënat, që janë protokolluar në këtë faqe internet në momentin e përdorimit të saj apo janë depozituar me vullnetin tuaj të lirë, do t’u përcillen të tretëve vetëm në atë masë që Ministria e Jashtme Federale është  ligjërisht e detyruar  ta bëjë apo nëse kjo do të jetë e nevojshme në rastin e një ndjekjeje eventuale penale dhe juridike, nëse struktura e internetit të Ministrisë së Jashtme Federale do të jetë objekt sulmi. Në rastet e porosive të publikimeve ne ua bëjmë të ditur dërguesve të dhënat e adresës suaj. Përcjellja e të dhënave për qëllime komerciale apo jo komerciale, e ca më pak për qëllime publiciteti, nuk bëhet.

5.    Mbrojte e minorenëve

Personat nën 18 vjeç nuk duhet të na përcjellin të dhënat e tyre pa marrë më parë miratimin e prindërve apo të kujdestarit ligjor.

6.    Lidhje me faqe të tjera interneti

Oferta jonë online përmban linke, që të çojnë në faqe të tjera internet. Ne nuk mund të ndikojmë që këta ofrues përmbajtjesh online të ruajnë konfidencialitetin.

7.    Udhëzime të sigurisë së informacionit për mediat sociale

Ministria e Jashtme Federale e konsideron si diçka shumë serioze diskutimin mbi mbrojtjen e të dhënave në rrjetet sociale dhe lutet të verifikohet me saktësi, se cilat të dhëna personale u vini në dispozicion rrjeteve sociale përmes përdorimit të faqes sonë.
Ne dëshirojmë t’ju sjellim shprehimisht në vëmendje se rrjetet sociale i memorizojnë të dhënat e përdoruesve/eve të tyre (si p.sh. informacionet personale, adresat IP etj) në përputhje me rregullat e tyre të shfrytëzimit të informacionit dhe se i përdorin ato për qëllime biznesi. Kjo ndodh edhe kur ju aktivizoni Social-Media-Feeds duke klikuar mbi ato, që janë të lidhura me faqen përkatëse të internetit.  Lidhur me përpunimin e të dhënave nga rrjetet sociale mund të informoheni në linket e mëposhtme: Facebook, Twitter, YouTube (Google).
Ministria e Jashtme Federale nuk ka mundësi ndikimi në mbledhjen e informacionit dhe përdorimin e tij të mëtejshëm. Ne nuk mund të themi se në ç’sasi, në cilin vend dhe për sa kohë memorizohen këto të dhëna, sa e zbatojnë rrjetet detyrimin e tyre për të asgjësuar informacionet, cilat analiza dhe vlerësime bëhen me të dhënat e memorizuara apo se ku përcillen të dhënat më tej.
Nëse nuk dëshironi që rrjetet sociale të marrin të dhëna personale tuajat përmes komunikimit me faqen tonë, duhet që të merrni kontakt me ne në një tjetër mënyrë, p.sh. përmes formularit të kontaktit në këtë faqe.

8.    Të drejtat tuaja

Ju keni në çdo kohë të drejtë të merrni informacion pa kosto shtesë mbi  të dhënat personale që ne kemi memorizuar prej jush. Krahas kësaj  keni edhe të drejtën e korrigjimit të informacioneve të pasakta. Çdo miratim i dhënë prej jush  për përdorimin e të dhënave tuaja personale është i kthyeshëm. Krahas kësaj ju mund të kundërshtoni në çdo kohë përdorimin e informacioneve tuaja personale. Kërkesa për të kthyer mbrapsht apo kundërshtuar përdorimin e të dhënave mund të bëhet ose me shkrim, ose në rrugë elektronike përmes email-it. Sapo informacionet personale të mos mund të memorizohen më, ju keni të drejtë t’i fshini ato.

Këtu gjeni informacione rreth Të Ngarkuarit të Ministrisë së Jashtme Federale me Sigurinë  e Informacionit:

Data Protection Commissioner