Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Aktivitet i kufizuar i zyrës së vizave dhe pashaportave të Ambasadës Gjermane

Shënim i rëndësishëm

Stadi: 26.05.2020, ora 10:00

Nisur nga gjendja aktuale e pandemisë aktiviteti i zyrës së vizave dhe pashaportave të Ambasadës Gjermane në Tiranë do të jetë tejet i kufizuar deri në një njoftim të dytë. Kjo vlen për të gjitha çështjet konsullore sikundër janë aplikimet për vizë, vërtetimet, legalizimet dhe lejet e kalimit të kufirit.

Lidhur me takimet e regjistruara për aplikime për vizë si dhe për aplikimet për vizë të dorëzuara tanimë vlen si vijon: Ambasada njofton drejtpërdrejt aplikuesit/et nëse mund të dorëzojnë aplikimin apo nëse duhet të tërheqin pashaportën pas lëshimit të vizës. Lutemi të paraqiteni tek ne vetëm nëse jeni njoftuar shprehimisht nga ana jonë për këtë dhe ju është caktuar një datë/orë aplikimi. Në mënyrë që të shmangen grumbullimet e njerëzve jeni të lutur të vini saktësisht në orën e caktuar, pra as më herët e as më vonë.

Të gjithë personat, që kanë një datë të konfirmuar aplikimi, i cili është i pamundur për shkak të mbylljes së Ambasadës, do të njoftohen automatikisht me email në momentin e duhur lidhur me datën e re të aplikimit. Jeni të lutur të verifikoni emailet, që ju mbërrijnë në SPAM.

Lutemi të hiqni dorë nga pyetjet individuale lidhur me datën e re të aplikimit, pasi kërkesa të tilla për fat të keq nuk mund të marrin përgjigje. Në raste urgjente drejtojuni ju lutem Ambasadës me email apo në rrugë telefonike. Qëndroni të informuar rredh gjendjes së mëtejshme përmes faqes sonë të internetit.

Për shkak të kufizimeve ekzistuese të hyrjeve nga vende të treta në Republikën Federale të Gjermanisë për të gjitha udhëtimet jo domosdoshmërisht të nevojshme me qëllim zbutjen e mëtejshme të COVID-19 aktualisht Ambasada Gjermane në parim nuk pranon aplikime të reja për vizë. Pranimi është i mundur vetëm në rastet, kur aplikuesi/ja mund të argumentojë që ekzistojnë arsye detyruese, që do të përligjnin një prej përjashtimeve të parashikuara në kufizimet e udhëtimit. Ambasada do të informojë menjëherë nëse lidhur me këtë situatë do të ketë ndryshime.

Për shkak të kufizimeve ekzistuese të hyrjeve nga vende të treta në Republikën Federale të Gjermanisë për të gjitha udhëtimet jo domosdoshmërisht të nevojshme me qëllim zbutjen e mëtejshme të COVID-19 në rrethana të caktuara mund të ndodhë që shfrytëzimi i një vize kombëtare lëshuar nga Ambasada Gjermane në Tiranë brenda afatit të vlefshmërisë së saj të mos jetë i mundur. Sapo të rimundësohen hyrjet në Gjermani mendohet, që në raste të tilla për të gjithë aplikuesit/et në fjalë të mundësohet një proces sa më i shpejtë e i pakomplikuar i lëshimit të një vize të re. Kusht për këtë do të jetë që të ketë ndryshaur vetëm data e udhëtimit, por jo qëllimi apo destinacioni. Lidhur me procedurat e mëtejshme Ambasada do të informojë në një moment të afërt - sapo hyrjet në vend të jenë sërish të mundura.