Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Aplikim për vizë punësimi në sektorin e kujdesit infermieror në Gjermani

Artikel

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit  dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve.

Në raste të veçanta, gjatë aplikimit apo procedurës së vizës, mund të kërkohen nga Ambasada  dokumenta të caktuara të papërmendura më sipër.

Aplikimet e plotësuara në mënyrë të  mangët apo dokumentacioni  i paplotë mund të çojnë në refuzimin e aplikimit. Si pasojë do të nevojitet rezervimi i një date të re aplikimi përfshirë periudhat përkatëse të pritjes.

Për aplikimin ju nevojitet dokumentacioni në formën e përshkruar më poshtë:

1.

Formularë aplikimi për vizë

1 copë, të plotësuara në mënyrë plotësisht të lexueshme, të nënshkruara personalisht.

2.

Tarifa

Tarifat dhe detyrimet duhet të paguhen kesh në monedhën shqiptare LEK. Tarifa  është 75,00 Euro përllogaritur me kursin aktual të këmbimit.

3.Pashaporta e udhëtimit

Të paktën dy fletë bosh. Lutemi mbani në konsideratë që afati i vlefshmërisë së pashaportës duhet të jetë të paktën 6 muaj më i gjatë se kohëzgjatja e vizës.

Ju lutemi, bëni 1 kopje të faqes me të dhënat tuaja.

4.

Fotografi pashaporte

2 fotografi identike biometrike për pashaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45x35 mm.

5.Deklaratë që përshkruan punën që do të kryeni

Deklaratën e gjeni këtu. Kjo deklaratë është e detyrueshme që prej 1 prill 2020 për të gjitha fushat e punësimit, edhe për kualifikim (shkollë profesionale).

Dokumenti origjinal

6.Udhëzim sipas §18 kreu 2 pika 4a të Ligjit për të Huajtudhëzimin mund ta gjeni këtu
7.

Eventualisht dëshmi për një siguracion shëndetësor të mjaftueshëm

Kjo dëshmi duhet të paraqitet, vetëm nëse prej kontratës së punës nuk rezulton se është punëdhënësi, ai që e merr përsipër siguracionin shëndetësor.
8.Në rast se kërkohet: dëshmi të siguracionit të pensionitAplikuesit, duke filluar nga 45 vjeç, duhet të kenë një pagesë mujore prej të paktën 4.152,50 euro bruto ose dëshmi të siguracionit të pensionit.

Për secilën kategori kërkohen dokumentat e mëposhtme shtese

si

Ndihmës infermier (pa kualifikim)
Shënim i rëndësishëm: për punë si ndihmës infermier, ju lutemi të regjistroheni ketu
Dokumentat e mëposhtëm duhet të dorëzohen ne momentin e aplikimit në origjinal edhe 1 kopje

9.Kontratë pune ORIGJINALE ose  Oferte për vend pune

Te nënshkruara nga punëdhenësi dhe punëmarrësi duke u

 • percaktuar profesioni "Ndihmes infermier", 
 •  Paga bruto
 • orët e punës/ javë dhe  
 • fillimi më i afërt i punësimit të planifikuar.

10.

Certifikatë e njohur për nivelin e gjermanishtes

Njohuri të gjuhës gjermane Niveli B1  Certifikatë e njohur sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve  (KPERGJ).

OSE

Infermier ose personel përkujdesjeje për moshat e treta

Dokumentat e mëposhtëm duhet të dorëzohen ne momentin e aplikimit në origjinal edhe 1 kopje

9.Kontratë pune ORIGJINALE ose  Oferte për vend pune

Te nënshkruara nga punëdhenësi dhe punëmarrësi duke u

 • percaktuar profesioni "Infermier ose personel përkujdesjeje për moshat e treta", 
 •  Paga bruto
 • orët e punës/ javë dhe  
 • fillimi më i afërt i punësimit të planifikuar.

10.

Certifikatë e njohur për nivelin e gjermanishtes

Njohuri të gjuhës gjermane Niveli B2  Certifikatë e njohur sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve  (KPERGJ).

11.Leja për ushtrimin e profesionitPergjithesisht është një  certifikate gjermane për lejen e ushtrimit të profesionit "Infermier"

OSE

Pjesmarrje në zhvillimin e orëve praktike/teorike për arritjen e njohjes së diplomës tuaj në Gjermani

Dokumentat e mëposhtëm duhet të paraqiten në origjinal si edhe 1 kopje në momentin e aplikimit

9.Kontratë pune ORIGJINALE ose  Oferte për vend pune

Te nënshkruara nga punëdhenësi dhe punëmarrësi duke u

 • për periudhen e praktikes dhe për punesimit e planifikuar pas përfundimit me sukses të praktikës
 • Paga bruto
 • orët e punës/ javë dhe  
 • fillimi i planifikuar i periudhes se praktikes dhe i punësimit.
10.Vërtetim i autoriteteve përkatëse gjermane, për orët praktike/ teorike që mungojnë, me qëllim që të arrihet njohja e diplomës në Gjermani.

11.

Certifikatë e njohur për nivelin e gjermanishtes

Njohuri të gjuhës gjermane Niveli B1  Certifikatë e njohur sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve  (KPERGJ).

12.Plan i detajuar i programit të formimit profesional ose kursit përgatitor dhe regjistrimit për provimin e njohurive dhe fleten e informacionit shtesë për kriteret e përafrimit të titullit të diplomësPlan i cili duhet të përmbajë mënyrën se si do të balancohen orët praktike dhe teorike të munguara duke specifikuar datën e fillimit dhe të përfundimit të këtij procesi dhe fletën shtesë të informacionit të plotësuar nga punëdhënësi

Pavarësisht nga kohëzgjatja e punësimit në Gjermani, viza ju lëshohet me një kohëzgjatje prej tre deri në gjashtë muaj. Ju lutemi të udhëtoni në kohën e duhur në Gjermani dhe drejtohuni atje te autoritetet përkatëse, të cilat merren me  zgjatjen e lejes së qëndrimit dhe që janë  autoritetet përkatëse kompetente për të gjitha çështjet tuaja ligjore si të huaj.

Klauzolë e përjashtimit nga përgjegjësia:

Të gjitha informacionet e mësipërme përcillen pa garancinë se janë të sakta apo të plota. Ato bazohen në stadin informativ të Ambasadës në momentin e hartimit të tyre.

nach oben