Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Apostile

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

(Stadi: shtator 2021)

Marrja e vulës Apostile në Shqipëri dhe Gjermani

Autoritetet gjermane dhe shqiptare zakonisht kërkojnë marrjen e një vule apostile si dëshmi të vërtetësisë së dokumentave të huaj. Për Republikën Federale të Gjermanisë dhe Republikën e Shqipërisë Marrëveshja e Hagës për Vulat Apostile ka hyrë në fuqi në datën 9 dhjetor 2016.

Për vendosjen e vulës apostile janë kompetente autoritetet e vendit ku është lëshuar dokumenti, pra për dokumentat gjermane autoritetet gjermane dhe për doklumentat shqiptare autoritetet shqiptare.

Udhëzime të rëndësishme: Ambasada Gjermane nuk mund të bëjë të mundur vendosjen e vulave apostile apo të ndihmojë në marrjen e tyre.  Marrja e vulave apostile apo mbështetja në marrjen e tyre nuk është e mundur të realizohet prej Ambasadës gjemane.

Legalizimi i dokumentave shqiptare apo gjermane nukë shtë i nevojshëm dhe nuk realizohet prej ambasadës gjermane.

1. Apostile në dokumentat shqiptare

Vulën apostile për dokumentat shqiptare e merrni nga autoriteti shqiptar kompetent, Ministria e Punëve të Jashtme. Informacione më të hollësishme lidhur me këtë mund të gjeni në linkun: LEGALIZIMI DHE APOSTILIMI I DOKUMENTEVE

Me marrjen e vulës Apostile mund të ngarkohen edhe avokatë me zyrë në Shqipëri – Linku i avokatëve.

Ambasada Gjermane nuk mund të vendosë apo të marrë vula apostile.

2. Apostile për dokumenta gjermane

Vulën apostile për dokumentat gjermane e japin autoritetet gjermane. Jeni të lutur që për këtë qëllim t’i drejtoheni direkt zyrës gjermane për lëshimin e vulave apostile. Se cila zyrë është përgjegjëse për këtë qëllim e mësoni prej autoritetit, që ka lëshuar dokumentin për të cilin ju nevojitet vula apostile.

Ambasada Gjermane nuk mund të vendosë apo të marrë vula apostile.

Udhëzim: Të gjitha të dhënat bazohen mbi informacionet dhe vlerësimet e Ambasadës në momentin e hartimit të këtij teksti. Ambasada nuk garanton plotësinë apo saktësinë e të dhënave, në mënyrë të veçantë  nëse ndërkohë këto informacione mund të ndryshojnë.  Informacione të garantuara lidhur me hollësitë e marrjes së një vule apostile mund t’i gjeni direkt  pranë zyrës që ka lëshuar dokumentin përkatës.