Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Lista e avokatëve, mjekëve dhe përkthyesve

Adressbuch

Adressbuch, © colourbox

Lista e avokatëve të Ambasadës Gjermane në Tiranë

Detajet në listën e avokatëve bazohen në informacionin në dispozicion të Ambasadës në kohën e formulimit. Informacionet dhe në veçanti emertimi i avokatëve nuk janë të detyrueshme dhe pa garanci. Në rast angazhimi, klienti duhet të paguajë vetë të gjitha shpenzimet dhe tarifat.

Lista e avokatëve (Mars 2023)

Lista e mjekëve bashkëpunëtorë në Shqipëri

Lista e mjekëve me të cilët bashkëpunon Ambasada është renditur në mënyrë alfabetike. Ajo nuk i liston të gjithë mjekët lokalë, por është një përzgjedhje e atyre mjekëve që njihen nga Ambasada. Lista bazohet në informacionin në dispozicion të Ambasadës në kohën e formulimit. Të gjitha informatat dhe në veçanti emërtimi e mjekëve nuk janë të detyrueshme dhe nuk kanë garanci. Në rast angazhimi të një mjeku, vetë klientët ose pacientët janë përgjegjës për rimbursimin e shpenzimeve. Kërkesa për rimbursim nga Ambasada ose Ministria Federale e Punëve të Jashtme nuk mund të shqyrtohen.

Lista e mjekëve në Shqipëri (Mars 2023)

Lista e përkthyesve të gjuhës gjermane të njohur nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë

Të dhënat në Listën e Përkthyesve mbështeten në të dhënat që Ambasada disponon në momentin e përpilimit të këtij informacioni. Ambasada nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për saktësinë e të dhënave, në mënyrë të veçantë për emrat e përkthyesve. Të gjitha shpenzimet dhe tarifat e porosive për përkthim do të mbahen nga klienti. Përkthyesit me autorizim të pakufizuar (Kategoria A) kanë kaluar një proces të hollësishëm të shqyrtimit të sigurisë dhe janë të çertifikuar për përkthime me përmbajtje të ndjeshme të sigurisë. Klasifikimi në kategoritë A dhe B nuk ka asnjë ndikim në aftësitë e përkthyesit.

Listën e plotë të të gjithë përkthyesve të miratuar nga Ministria e Drejtësisë e gjeni në faqen përkatëse të internetit:

Lista e plotë e të gjithë përkthyesve të miratuar nga Ministria e Drejtësisë
Lista e përkthyesve zyrtarë të gjuhës gjermane (Ministria e Drejtësisë)