Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Caktimi i takimeve për aplikimin për vizë për punësim të pakualifikuar në përputhje me nenin 26 (2) të Urdhëresës së Punësimit (Rregullorja e Ballkanit Perëndimor)

Për shkak të kërkesës shumë të madhe për datat e aplikimit, datat do përcaktohen në një proces lotarie mujore. Aplikimi kryhet tek kompania e shërbimit TLScontac, e nënkontraktuar nga ambasada.

Dhenia e takimeve për viza sipas ligjit 26 (2) (“Rregullorja e Ballkanit Perëndimor”) u ndryshuan në të gjitha përfaqësitë e Ballkanit Perëndimor që nga 1 dhjetori 2021: Për shkak të kërkesës shumë të lartë për aplikim, e cila tejkalon shumë aplikimet e disponueshme, Dhjetor 2021 do të perdoret një procedurë mujore e lotarisë.

Për këtë qëllim, në fillim të çdo muaji hapet një listë e re regjistrimi për datat e aplikimit.  Kjo listë do të jetë vazhdimisht e hapur për regjistrime për periudhën e specifikuar më poshtë.  Lista nuk mbyllet më kur është arritur një numër i caktuar total regjistrimesh, siç ndodhte më parë.  Në vend të kësaj, lista aktuale e regjistrimit do të mbyllet pas periudhës së caktuar nga Zyra e Jashtme Federale dhe një gjenerues i numrave të rastësishëm i kontrolluar nga kompjuteri do të hedhë shortin për të zgjedhur se kush do të marrë një takim për aplikim në muajin vijues.

Regjistrimi është aktualisht i mundur gjatë kësaj periudhe: 07 maj 2024, ora 09:00 deri 14 maj 2024, ora 15:00

Më pas, hedhja e shortit kryhet në Ministrinë e Jashtme Federale në Berlin nën mbikëqyrjen e disa personave.  Personat e zgjedhur do të njoftohen nga ambasada në të njëjtin muaj se do t'u jepet një takim muajin pasardhës.

Në short marrin pjesë të gjitha regjistrimet e periudhës përkatëse, pavarësisht se kur janë bërë.  Prandaj, regjistrimi i hershëm nuk ka përparësi ndaj regjistrimit të mëvonshëm.

 Regjistrimet e shumta janë të përjashtuara.  Ndryshimet e mëvonshme në të dhënat e futura për regjistrim nuk janë të mundshme.  Nuk lejohet kalimi i takimit te një person tjetër.  Përfshirja e palëve të treta (p.sh. një agjencie) nuk është e nevojshme dhe nuk sjell asnjë avantazh.  Ju lutemi merrni kohën tuaj për t'u regjistruar për procedurën dhe sigurohuni që të keni futur saktë të dhënat tuaja.

Edhe nëse konfirmimi i takimit është i disponueshëm, aplikimi për vizë do të jepet vetëm nëse të dhënat personale në pasaportën e aplikantit përputhen plotësisht me ato në regjistrimin e takimit.  Gjithashtu sigurohuni që të vendosni saktë emrin dhe mbiemrin tuaj.

Në fund të çdo muaji personat që janë zgjedhur do të njoftohen me e-mail nga ambasada.  Të gjithë personat që nuk kanë marrë njoftim deri në fund të muajit nuk rezultuan të suksesshëm në short.  Këto regjistrime do të fshihen në fund të muajit.  Ju nuk do të merrni një njoftim të veçantë për këtë.  Kërkohet një regjistrim i ri për të marrë pjesë në shortin e takimeve në muajin pasardhës.  Ambasada do të shpallë në kohën e duhur periudhën e hapjes për listën e regjistrimit në këtë faqe.  Ju lutemi hiqni dore nga pyetjet me email.  Këto nuk mund të marrin përgjigje.

Takimet për të aplikuar për vizë sipas “rregullores së Ballkanit Perëndimor” mund të bëhen vetëm në këtë mënyrë.  Ambasada nuk cakton takime të veçanta, ndaj ju lutemi mos bëni pyetje të tilla.

Aplikimi për këtë kategori vizash është nënkontraktuar dhe kryhet nga kompania e shërbimit TLScontact, e cila është autorizuar nga ambasada. Pasi ambasada njofton mbi takimet e hedhura me short, TLScontact hap sistemin e takimeve online për muajin në vijim. Aplikantët e përzgjedhur me short regjistrohen atje për një takim pasi të kenë marrë një e-mail nga ambasada me informacione në lidhje me përzgjedhjen e tyre me short. Aplikimet mund të kryhen vetëm në muajin pasardhës së shortit.

Për të aplikuar në TLScontact, duhet të dorëzohen të njëjtat dokumente që kërkohen nga ambasada.

Kalimi i lejon ambasadës të japë më shumë termine sesa ishte e mundur më parë për rregulloren e Ballkanit Perëndimor dhe u jep aplikantëve më shumë fleksibilitet në lënjen e takimeve. Megjithate, kini parasysh se TLScontact nuk cakton takime shtese dhe nuk ben asnje ndryshim ne te dhenat e ruajtura ne procesin e regjistrimit. TLScontact u jep akses vetem personave qe jane njoftuar paraprakisht nga Ambasada perms emailit.

Per me shume informacion mbi procesin e aplikimit, vizitoni faqen e internetit te TLScontact.