Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Aplikim për vizë me qëllim tërheqjen e një fëmije minoren gjerman (të palindur)

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve.

Në raste të veçanta, gjatë aplikimit apo procedurës së vizës, mund të kërkohen dokumenta të caktuara të papërmendura më sipër.

Aplikimet e plotësuara në mënyrë të  mangët apo dokumentacioni  i paplotë mund të çojnë në refuzimin e aplikimit me pasojë rezervimin e një date të re aplikimi.

Për aplikimin ju nevojitet dokumentacioni në formën e përshkruar më poshtë:

1.

Formularë aplikimi për vizë

1 kopje, të plotësuara në mënyrë plotësisht të lexueshme, të nënshkruara personalisht.

2.

Tarifa

gratis

3.

Fotografi pashaporte

2 fotografi identike biometrike për pashaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45x35 mm.

Dokumentat e mëposhtme duhen dorëzuar në origjinal,  me një kopje (Dokumentet e kopjuara nuk duhet të jenë të kapura, apo të ngjitura!)

4.

Pashaporta e udhëtimit

Me të paktën dy faqe bosh. Lutemi mbani në konsideratë që afati i vlefshmërisë së pashaportës duhet të jetë 6 muaj më i gjatë se kohëzgjatja e vizës.

5.

Certifikatë lindjeje e fëmijës

Certifikata e lindjes së fëmijës në origjinal. Certifikatat që nuk janë hartuar në gjuhën gjermane  dhe nuk kanë format ndërkombëtar  duhet të përkthehen dhe të pajisen me vulën apostille / të legalizimit. Përkthimi gjithashtu duhet të noterizohet.

Certifikatat shqiptare me format ndërkombëtar NUK kanë nevojë për përkthim por vetëm për Apostile.

6.

Pashaportë gjermane e fëmijës

Pashaporta gjermane e fëmijës vlen si dëshmi për shtetësinë gjermane.

7.

Vërtetim regjistrimi i fëmijës

Vërtetimi i  regjistrimit duhet të jetë lëshuar jo më herët se para 6 muajsh. Nëse fëmija nuk gjendet ende në Gjermani atëherë duhet të paraqitet vërtetimi i regjistrimit të prindit, që jeton në Gjermani.

8.

Dëshmi  e të drejtës së kujdestarisë për fëmijën minoren gjerman

Nëse prindërit nuk janë të martuar me njëri-tjetrin atëherë duhet të dëshmohet që prindi që po tërheq fëmijën (babai) ushtron të drejtën e kujdestarisë mbi të. Kjo realizohet përmes paraqitjes së deklaratës gjermane të kujdestarisë.

9.Eventualisht dëshmi për atësinë ekzistuese

Nëse babai nuk figuron në certifikatën e lindjes në këtë cilësi dhe prindërit nuk janë të martuar me njëri-tjetrin, atëherë duhet paraqitur edhe një dëshmi tjetër mbi atësinë ekzistuese në formën e njohjes së atësisë me miratimin e nënës ose si një vendim gjykate për përcaktimin e atësisë.

10.Eventualisht certifikatë martese

Nëse prindërit e fëmijës janë të martuar duhet të paraqitet edhe certifikata e martesës. Certifikatat që nuk janë hartuar në gjuhën gjermane  dhe nuk kanë format ndërkombëtar  duhet të përkthehen dhe të pajisen me vulën apostille / të legalizimit. Përkthimi gjithashtu duhet të noterizohet.

Certifikatat shqiptare me format ndërkombëtar NUK kanë nevojë për përkthim por vetëm për Apostile.

11.

Eventualisht vërtetim shtatzanie dhe dëshmi për shtetësinë gjermane të njërit prej prindërve

Nëse fëmija nuk ka lindur ende në momentin  e aplikimit, atëherë duhet të paraqitet një vërtetim mbi shtazaninë ekzistuese (min. java e 12, libreza e shtatzanisë, vërtetim nga mjeku, pamje nga eko) si dhe një dëshmi të shtetësisë gjermane të njërit prej prindërve (pashaportë udhëtimi gjermane, kartë identiteti gjermane, letërnjoftim, dëshmi e marrjes së shtetësisë)

12.

Eventualisht vendim gjykate për divorc

Nëse nëna e fëmijës ka qenë më parë e martuar dhe babai i fëmijës nuk është bashkëshorti, atëherë duhet të paraqitet vendimi i gjykatës për divorc. Vendimet që nuk janë hartuar në gjuhën gjermane  dhe nuk kanë format ndërkombëtar  duhet të përkthehen dhe të pajisen me vulën apostille / të legalizimit. Përkthimi gjithashtu duhet të noterizohet

13.

Mundësisht siguracion shëndetësor

Dëshmi per siguracion shëndetësor nga një kompani e njohur sigurimesh e vlefshme deri në tre muaj nga dita e udhëtimit. Në rast se jeni i siguruar përmes familjarit  tuaj në Gjermani atëhere do të vlejë një vërtetim aktual nga kompania e sigurimeve gjermane ku të cilësohet që siguracioni është i vlefshëm që nga dita e parë e hyrjes në Gjermani. Polica e sigurimit duhet të paraqitet jo më vonë nga marrja e vendimit në lidhje me aplikimin Tuaj dhe lëshimit të vizës.

Në rastin e aplikimit për vizë Ambasada, si rregull, duhet të përfshijë në procedurë zyrën përkatëse për të huajt në Gjermani. Për këtë arsye procedurat zgjasin zakonisht 8 deri në 12 javë, në raste të veçanta edhe më gjatë. Ndaj lutemi për mirëkuptimin Tuaj për faktin që brenda 8 javëve të para, prej ditës së aplikimit, nuk mund t’u japim përgjigje pyetjeve lidhur me stadin aktual të procedurës.

Klauzolë e përjashtimit nga përgjegjësia:

Të gjitha informacionet e mësipërme përcillen pa garancinë se janë të sakta apo të plota. Ato bazohen në stadin informativ të Ambasadës në momentin e hartimit të tyre.