Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Aplikim për vizë me qëllim nisjen e një marrëdhënieje punësimi në Republikën Federale të Gjermanisë si shofer profesionist

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit dhe respektoni saktësisht kërkesat.

Udhëzim i rëndësishëm: Çdo veprimtari punësimi, e cila parashikon drejtimin e një automjeti, kategorizohet në profilin e shoferit profesionist. Këtu bëjnë pjesë korrierët, furnitorët, shoferët e kamionëve etj.

Personat, që duan të punojnë në Gjermani si shoferë kamioni apo autobuzi (kategoritë C ose D të lejedrejtimit) dhe plotësojnë kriteret e mëposhtme, mund të rezervojnë në datë/orar aplikimi në kategorinë „FEG“, ndërsa për shoferët e lejedrejtimit të kategorisë B mbetet vetëm pjesëmarrja në procedurën e shortit për caktimin e një date/orari aplikimi sipas Rregullores për Ballkanin Perëndimor (§ 26 II BeschV)

Ambasada duhet të përfshijë në procedurë zyrën përkatëse në Gjermani. Procedurat zgjasin zakonisht 2 - 4 javë, dhe në rast qëndrimesh të konsiderueshme në të shkuarën në Gjermani  mund të zgjasin edhe më tepër. Ndaj lutemi për mirëkuptimin Tuaj që brenda 5 javëve të para, prej ditës së aplikimit, nuk mund t’u japim përgjigje pyetjeve lidhur me stadin aktual të procedurës.

Për aplikimin ju nevojitet dokumentacioni në formën e përshkruar më poshtë:

1.

Formularë aplikimi për vizë

1 copë, të plotësuara në mënyrë plotësisht të lexueshme, të nënshkruara personalisht.

2.

Tarifa

Tarifat dhe detyrimet duhet të paguhen kesh në monedhën shqiptare LEK. Tarifa është 75 Euro përllogaritur me kursin aktual të këmbimit.

3.

Fotografi pashaporte

2 fotografi identike biometrike për pashaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45x35 mm.

Lutemi që në secilin prej dy formularëve të aplikimit të ngjisni nga një fotografi, ndërsa fotografinë e tretë silleni me vete si element të veçantë.

4.Pasaporta e udhëtimit

Me të paktën dy faqe bosh. Lutemi mbani në konsideratë që afati i vlefshmërisë së pashaportës duhet të jetë të paktën 6 muaj më i gjatë se kohëzgjatja e vizës.

Sillni ju lutem 1 fotokopje të fletës së plastifikuar me të dhënat personale.

5.Deklarata që përshkruan punën që do beni

Deklaratën e gjeni këtu. Kjo deklaratë është e detyrueshme që prej 1 prill 2020 për të gjitha fushat e punësimit, edhe për kualifikim (shkollë profesionale).

1 kopje

6.Leja e drejtimit të automjetitNë origjinal, plus 1 fotokopje
7.Dëshmi për siguracion shëndetësor të mjaftueshëmKjo dëshmi duhet të paraqitet vetëm në rast se prej kontratës së punës nuk rezulton, që punëdhënësi merr përsipër këtë siguracion.
8.Në rast se kërkohet: dëshmi të siguracionit të pensionitAplikuesit që kanë mbushur moshën 45 vjeç duhet të dëshmojnë të ardhura mujore bruto prej të paktën 4015,- Euro (e vlefshme për vitin 2023) ose një siguracion të përshtatshëm pensioni.
Në rast të paraqitjes së një lejeje shqiptare të drejtimit të automjetit dhe në rast  të një punësimi të ardhshëm në Gjermani për të cilin është e nevojshme një leje e drejtimit të automjeteve e klasit C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE

9.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Për veprimtarinë e planifikuar që prej marrjes së një lejedrejtimi të BE-së / KEE-së

Ditën e aplikimit për vizë kontrata nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj dhe të duhet të përmbajë këto të dhëna:

 • Lloji i veprimtarisë/Përcaktimi i profesionit
 • Leja e drejtimit të automjetit që kërkohet për atë lloj punësimi
 • Periudha e punësimit
 • Paga bruto në muaj ose paga bruto për orë
 • Numri i orëve  të punës në javë
 • Pushimet vjetore
 • Detyrimi për të marrë pjesë në një masë kualifikimi sipas §5 të BKrFQG dhe § të Urdhëresës për Kualifikimin e Shoferëve Profesionistë (vlen vetëm në rastin, kur leja shqiptare e drejtimit  është marrë para datës 10.09.2009)

10.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës për një punësim tjetër derisa të merrni një lejedrejtimi të BE-së / KEE-së

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Shtesë për rastin kur leja shqiptare e drejtimit është marrë duke nisur prej datës 10.09.2009:

për kohën deri në kualifikimin bazë sipas BKrFQG (pasi deri atëherë nuk ju lejohet të punoni si shofer profesionist)
dhe një deklarate shtesë rreth marrëdhënies suaj të punësimit (shih nr.5) me konfirmimin në nr. 7.4 dhe në kontratë:

 • të detyrimit për të marrë pjesë në një masë kualifikimi për marrjen e lejedrejtimit gjermane  dhe të kualifikimit bazë gjerman (të përshpejtuar)
 • dhe se kushtet e punës për periudhën e masës së kulifikimit të jenë të organizuara në mënyrë të tillë, që leja e drejtimit dhe kualifikimi bazë (i përshpejtuar) përfshirë këtu edhe lëshimi i dokumentacionit të nevojshëm të mund të realizohen brenda 15 muajsh. Për këtë qëllim duhet të bëhet e ditur se cilat janë masat e kualifikimit dhe për sa kohë do të merret pjesë në to me qëllim marrjen e lejedrejtimit dhe kualifikimit bazë. Këtu përfshihet edhe pjesëmarrja në kurse gjuhe pa shkëputje nga puna.

11.

Dëshmi për masa të ardhshme kualifikimi  sipas BKrFQG ose formimi të mëtejshëm

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Në formën e konfirmimit të regjistrimit në një autoshkollë apo institucion arsimor në Gjermani.

*Nëse zotëroni një lejedrejtimi shqiptare të klasit D, lëshuar para datës 10.09.2008, ose klasi C1, lëshuar para datës 10.09.2009, nuk është i nevojshëm kualifikimi bazë, por vetëm një masë instruktazhi, përpara nisjes së punës si shofer profesionist.

12.Dëshmi i njohurive të gjuhës gjermane

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Dëshmi e pjesëmarrjes së suksesshme në masat e kualifikimit* të nevojshme për përftimin e aftësive të gjuhës gjermane të paktën të nivelit B1 sipas Kuadrit Evropian të Referencës  e konkretizuar kjo me një çertifikate të njohur të gjuhës gjermane (lëshuar jo më e herët se 1 vit më parë).

(*nëse duhet të kryhet vetëm një masë instruktazhi 35-orëshe dhe përmes rezervimit mund të konfirmohet, se kjo masë është realizuar në gjuhën amtare, atëherë nuk duhet të paraqisni dëshmi për njohuri të gjuhës gjermane).

Në rast të paraqitjes së një lejedrejtimi të BE-sw  dhe në rast  të një punësimi të ardhshëm në Gjermani për të cilin është e nevojshme një leje e drejtimit të automjeteve e klasit C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE

9.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Ditën e aplikimit për vizë kontrata nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj dhe të duhet të përmbajë këto të dhëna:

 • Lloji i veprimtarisë/Përcaktimi i punës
 • Lejen e drejtimit të automjetit që kërkohet për atë lloj punësimi
 • Periudha e punësimit
 • Paga bruto në muaj ose paga bruto për orë
 • Numri i orëve  të punës në javë
 • Pushimet vjetore

10.

Dëshmi e kualifikimit bazë për shoferë profesionistë nga një vend i BE-së

p.sh. lejedrejtimi e BE-së me kodin „95“

ose

dëshmi e kualifikimit të shoferit / vërtetim i punës si shofer nga një vend i BE-së, me përkthmin në gjermanisht

Në rast të paraqitjes së një lejeje shqiptare të drejtimit të automjetit dhe në rast  të një punësimi të ardhshëm në Gjermani për të cilin është e nevojshme një leje e drejtimit të automjeteve e klasit A, AM ose B

9.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Ditën e aplikimit për vizë kontrata nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj dhe të duhet të përmbajë këto të dhëna:

 • Lloji i veprimtarisë/Përcaktimi i punës
 • Lejen e drejtimit të automjetit që kërkohet për atë lloj punësimi
 • Periudha e punësimit
 • Paga bruto në muaj ose paga bruto për orë
 • Numri i orëve të punës në javë
 • Pushimet vjetore

Në raste të veçanta gjatë aplikimit apo procedurave të lëshimit të vizës Ambasada mund të kërkoje dokumenta shtesë të papërmendura në këtë fletë informacioni.

Lutemi të mbahet në konsideratë që ligji nuk ju njeh asnjë pretendim për lëshimin e një vize me qëllim punësimi në Gjermani.

Pavarësisht kohëzgjatjes së punësimit tuaj në Gjermani viza lëshohet me periudhë vlefshmërie prej 3-6 muajsh. Pas kësaj udhëtoni ju lutem sa më shpejt drejt Gjermanisë dhe drejtohuni menjëherë pranë Zyrës së të Huajve, e cila ndërmerr zgjatjen e lejes suaj të qëndrimit dhe është  zyra e kontaktit për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Ligjin për të Huajt.

Klauzolë e përjashtimit nga përgjegjësia:
Të gjitha informacionet e mësipërme përcillen pa garancinë se janë të sakta apo të plota. Ato bazohen në stadin informativ të ambasadës në momentin e hartimit të tyre.