Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Aplikim për vizë me qëllim nisjen e një marrëdhënieje punësimi në Republikën Federale të Gjermanisë si shofer profesionist

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit dhe respektoni saktësisht kërkesat.

Aplikimet e plotësuara në mënyrë të  mangët apo dokumentacioni  i paplotë mund të çojnë në refuzimin e aplikimit me pasojë rezervimin e një date të re aplikimi, përfshirë kohët përkatëse të pritjes.

Udhëzim i rëndësishëm: Çdo veprimtari punësimi, e cila parashikon drejtimin e një automjeti, kategorizohet në profilin e shoferit profesionist. Këtu bëjnë pjesë korrierët, furnitorët, shoferët e kamionëve etj.

Ambasada duhet të përfshijë në procedurë zyrën përkatëse në Gjermani. Procedurat zgjasin zakonisht 2 - 4 javë, dhe në rast qëndrimesh të konsiderueshme në të shkuarën në Gjermani  mund të zgjasin edhe më tepër. Ndaj lutemi për mirëkuptimin Tuaj që brenda 5 javëve të para, prej ditës së aplikimit, nuk mund t’u japim përgjigje pyetjeve lidhur me stadin aktual të procedurës.

Për aplikimin ju nevojitet dokumentacioni në formën e përshkruar më poshtë:

1.

Formularë aplikimi për vizë

1 copë, të plotësuara në mënyrë plotësisht të lexueshme, të nënshkruara personalisht.

2.

Tarifa

Tarifat dhe detyrimet duhet të paguhen kesh në monedhën shqiptare LEK. Tarifa është 75 Euro përllogaritur me kursin aktual të këmbimit.

3.

Fotografi pashaporte

2 fotografi identike biometrike për pashaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45x35 mm.

4.Pasaporta e udhëtimit

Me të paktën dy faqe bosh. Lutemi mbani në konsideratë që afati i vlefshmërisë së pashaportës duhet të jetë të paktën 6 muaj më i gjatë se kohëzgjatja e vizës.

Sillni ju lutem 1 fotokopje të fletës së plastifikuar me të dhënat personale.

5.Deklarata që përshkruan punën që do beni

Deklaratën e gjeni këtu. Kjo deklaratë është e detyrueshme që prej 1 prill 2020 për të gjitha fushat e punësimit, edhe për kualifikim (shkollë profesionale).

Ju lutemi plotësoni dhe nënshkruani deklaratën nga punëdhënësi juaj i ardhshëm.

Nëse kërkohet një masë kualifikimi për të marrë një leje-drejtimi gjermane, punëdhënësi duhet të konfirmojë sipas pikës Nr. 7.4 të deklaratës së marrëdhënies së punës një detyrim tjetër gjatë masës së kualifikimit, që kontrata e punës përmban një detyrimin për të marrë pjesë në masat për arritjen e kërkesave, që janë të nevojshme për ushtrimin e profesionit si shofer/e profesionist/e në transportin e mallrave ose të pasagjerëve me autobuzë

dhe se kushtet punës gjatë kohës së kualifikimit janë të tilla, që leja e drejtimit dhe kualifikimi, së bashku me lëshimin e dokumentave të nevojshme, duhet të përmbyllen brenda 15 muajve.

Dokumenti origjinal

6.Udhëzim sipas §18 kreu 2 pika 4a të Ligjit për të Huajtudhëzimin mund ta gjeni këtu
7.Fletë shtesë C

Deklaratën e gjeni këtu. Ju lutemi plotësoni dhe nënshkruani deklaratën nga punëdhënësi juaj i ardhshëm.

Dokumenti origjinal

8.Leja e drejtimit të automjetitNë origjinal, plus 1 fotokopje
9.Curriculum Vitae në gjuhën gjermaneCurriculum Vitae i formuluar nga vetë aplikuesi, duke paraqitur në mënyrë të veçantë kualifikimin dhe  veprimtarinë profesionale të deritanishme.
10.Dëshmi për siguracion shëndetësor të mjaftueshëmKjo dëshmi duhet të paraqitet vetëm në rast se prej kontratës së punës nuk rezulton, që punëdhënësi merr përsipër këtë siguracion.
11.Në rast se kërkohet: dëshmi të siguracionit të pensionitAplikuesit, duke filluar nga 45 vjeç, duhet të kenë një pagesë mujore prej të paktën 4.152,50 euro bruto ose dëshmi të siguracionit të pensionit.
Në rast të paraqitjes së një lejeje shqiptare të drejtimit të automjetit (të marrë pas datës 10.09.2009) dhe në rast  të një punësimi të ardhshëm në Gjermani për të cilin është e nevojshme një leje e drejtimit të automjeteve e klasit C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE

12.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Për veprimtarinë e planifikuar që prej marrjes së një lejedrejtimi të BE-së / KEE-së

Ditën e aplikimit për vizë kontrata nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj dhe të duhet të përmbajë këto të dhëna:

 • Lloji i veprimtarisë/Përcaktimi i profesionit
 • Leja e drejtimit të automjetit që kërkohet për atë lloj punësimi
 • Periudha e punësimit
 • Paga bruto në muaj ose paga bruto për orë
 • Numri i orëve  të punës në javë
 • Pushimet vjetore
 • Detyrimi për të marrë pjesë në një masë kualifikimi sipas §5 të BKrFQG dhe § të Urdhëresës për Kualifikimin e Shoferëve Profesionistë (BKrFQV) në Gjermani
 • Informacion mbi masat e planifikuara për të marrë një leje-drejtimi dhe kualifikimet e kërkuara sipas nenit § 24a paragrafi 1 Urdhëresa e Punës, p.sh. konfirmimi i regjistrimit për një kurs ose kontratë trajnimi në një autoshkollë në Gjermani. Një modul trajnimi nuk mjafton!

13.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës për një punësim tjetër derisa të merrni një lejedrejtimi të BE-së / KEE-së për kohën deri në marrjen e kualifikimit bazë sipas BKrFQG (pasi nuk lejohet të punoni si shofer profesionist deri atëherë)

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Deklarata e marrëdhënies së punës për këtë punësim të përkohshëm (shih Nr. 5) me vërtetim në pikën Nr. 7.4 në deklaratë dhe në kontratë

 • detyrim për të marrë pjesë në një masë kualifikimi për marrjen e lejedrejtimit gjermane  dhe të kualifikimit bazë gjerman (të përshpejtuar)
 • Vërtetim se kushtet e punës për periudhën e masës së kulifikimit të jenë të organizuara në mënyrë të tillë, që leja e drejtimit dhe kualifikimi bazë (i përshpejtuar) përfshirë këtu edhe lëshimi i dokumentacionit të nevojshëm të mund të realizohen brenda 15 muajsh. Për këtë qëllim duhet të bëhet e ditur se cilat janë masat e kualifikimit dhe për sa kohë do të merret pjesë në to me qëllim marrjen e lejedrejtimit dhe kualifikimit bazë. Këtu përfshihet edhe pjesëmarrja në kurse gjuhe pa shkëputje nga puna.

Në rast të paraqitjes së një lejedrejtimi të BE-se dhe në rast  të një punësimi të ardhshëm në Gjermani për të cilin është e nevojshme një leje e drejtimit të automjeteve e klasit C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE

12.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Ditën e aplikimit për vizë kontrata nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj dhe të duhet të përmbajë këto të dhëna:

 • Lloji i veprimtarisë/Përcaktimi i punës
 • Lejen e drejtimit të automjetit që kërkohet për atë lloj punësimi
 • Periudha e punësimit
 • Paga bruto në muaj ose paga bruto për orë
 • Numri i orëve  të punës në javë
 • Pushimet vjetore

13.

Dëshmi e kualifikimit bazë për shoferë profesionistë nga një vend i BE-së

p.sh. lejedrejtimi e BE-së me kodin „95“

ose

dëshmi e kualifikimit të shoferit / vërtetim i punës si shofer nga një vend i BE-së, me përkthmin në gjermanisht

Në rast të paraqitjes së një lejeje shqiptare të drejtimit të automjetit dhe në rast  të një punësimi të ardhshëm në Gjermani për të cilin është e nevojshme një leje e drejtimit të automjeteve e klasit A, AM ose B

12.

Ofertë konkrete e vendit të punës ose kontrata e nënshkruar e punës

Në origjnal, plus 1 fotokopje.

Ditën e aplikimit për vizë kontrata nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj dhe të duhet të përmbajë këto të dhëna:

 • Lloji i veprimtarisë/Përcaktimi i punës
 • Lejen e drejtimit të automjetit që kërkohet për atë lloj punësimi
 • Periudha e punësimit
 • Paga bruto në muaj ose paga bruto për orë
 • Numri i orëve të punës në javë
 • Pushimet vjetore

Në raste të veçanta gjatë aplikimit apo procedurave të lëshimit të vizës Ambasada mund të kërkoje dokumenta shtesë të papërmendura në këtë fletë informacioni.

Lutemi të mbahet në konsideratë që ligji nuk ju njeh asnjë pretendim për lëshimin e një vize me qëllim punësimi në Gjermani.

Pavarësisht kohëzgjatjes së punësimit tuaj në Gjermani viza lëshohet me periudhë vlefshmërie prej 3-6 muajsh. Pas kësaj udhëtoni ju lutem sa më shpejt drejt Gjermanisë dhe drejtohuni menjëherë pranë Zyrës së të Huajve, e cila ndërmerr zgjatjen e lejes suaj të qëndrimit dhe është  zyra e kontaktit për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Ligjin për të Huajt.

Klauzolë e përjashtimit nga përgjegjësia:
Të gjitha informacionet e mësipërme përcillen pa garancinë se janë të sakta apo të plota. Ato bazohen në stadin informativ të ambasadës në momentin e hartimit të tyre.