Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Udhëzime për regjistrimin e takimeve sipas nenit 26 paragrafi II, Urdhëresa e Punësimit

09.09.2021 -

Ju jeni përpjekur të rezervoni një takim për ligjin 26 § 2 dhe nuk keni patur sukses? Këtu do të gjeni informacione në lidhje me këtë.

Afatet e aplikimit për përpunimin e aplikimeve për viza në përputhje me nenin 26, paragrafi 2 Urdhëresa e Punësimit (Rregullorja e Ballkanit Perëndimor) caktohen çdo muaj në përputhje me udhëzimet e Ministrise së Jashtme Federale. Në fillim të çdo muaji hapet lista e pritjes së takimeve për muajin tjetër. Periudha e hapjes se takimeve do të njoftohet pak para datës në faqen kryesore. Për shkak të kërkesave të larta, lista e takimeve mbyllet për një afat shumë të shkurtër. Në këtë rast, ju keni mundësinë të regjistroheni përsëri për muajin pasardhës.

Ju lutemi mos u regjistroni njëkohësisht në një kategori tjeter. Regjistrimet e pasakta çojnë në pritje te gjate për të gjithë aplikantët e tjerë.

Nëse takimi është rezervuar gabimisht, aplikimi juaj për vizë gjithashtu nuk do të pranohet!

Kërkesat për një takim në përputhje me nenin 26, Paragrafi 2, Urdhëresa për Punësimin (Rregullorja e Ballkanit Perëndimor), të cilat ishin regjistruar para 31 Dhjetor 2020, nuk mund të merren ne konsiderate dhe anullohen pa zëvendësim.

Ju lutemi mirëkuptoni që NUK mund t'u përgjigjemi kërkesave për takime për nenin 26, paragrafi II,  Urdheresa e Punesimit me Email.